Locatie

Laan van Wateringseveld 701, Den Haag (Alleen op afspraak)

Whatsapp 24/7

Boek eenvoudig via Whatsapp! +31(0)684804171

Email

info@niya-wellness.nl

Volg ons

@niya_wellness

Algemene voorwaarden

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN NIYA HIJAMA & WELLNESS Delft , 2023 

 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Algemene voorwaarden van Niya Hijama & Wellness gevestigd en kantoorhoudende aan het Stille Putten 94,2612KV te Delft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijvingsnummer 73828637.

2. Deze voorwaarden worden via de website van Niya Hijama & Wellness (www. niya-wellness) gecommuniceerd en wordt op verzoek schriftelijk toegezonden via email of post.
3. Elke rechtsbetrekking tussen Niya Hijama & Wellness en de aan één van de workshops, trainingen, behandelingen, hierna te noemen “Diensten”, die door Niya Hijama & Wellness worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ”Cliënt”, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Niya Hijama & Wellness en Cliënt, tenzij door Niya Hijama & Wellness uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
6. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als Cliënt door het enkele feit van je opdracht.

Artikel 2 Aanvragen
 1. Aanvragen voor Behandelingen en Diensten geschieden via het inschrijfformulier op de website, per e-mail of telefonisch of whatsapp en geschieden op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Dienst door Niya Hijama & Wellness aan Cliënt. Deze bevestiging vindt per email of whatsapp plaats.

2. Prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Aanvraag voor een Dienst impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Niya Hijama & Wellness 2023
1. Niya Hijama & Wellness zal zich te allen tijde inspannen de Dienst naar beste kunnen uit te voeren. Niya Hijama & Wellness is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Cliënt beoogde.
2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Niya Hijama & Wellness aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Niya Hijama & Wellness worden verstrekt.
3. Niya Hijama & Wellness is gerechtigd bij de uitvoering van de Dienst derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Niya Hijama & Wellness de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Niya Hijama & Wellness zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie.
Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico.

Artikel 4 (Massage)behandeling
1. Niya Hijama & Wellness zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
2. Alle kennis/handelingen/producten die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Niya Hijama & Wellness zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten/producten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico.
3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Niya Hijama & Wellness aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Niya Hijama & Wellness worden verstrekt.
4. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Niya Hijama & Wellness tevens wordt dit verwacht van Cliënt.
5. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Niya Hijama & Wellness als Cliënt een vanzelfsprekendheid.
6. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot de mogelijkheid bij Niya Hijama & Wellness. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
7. Niya Hijama & Wellness behoudt zich het recht voor om Cliënten te weigeren zonder opgave van reden.
8. Bij het laat komen bij een behandeling wordt de verloren tijd niet ingehaald. Bij meer dan 15 minuten laat komen zonder overleg zal de behandeling niet meer plaatsvinden. Het volledige bedrag van de behandeling zal in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Wijziging & Annulering door Niya Hijama & Wellness 1.
Niya Hijama & Wellness heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Niya Hijama & Wellness heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
2. In geval van wijziging e/o annulering door Niya Hijama & Wellness, zal Cliënt op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde Dienst.

Artikel 6 Wijziging & Annulering door Client
1. Annulering (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) is uitsluitend schriftelijk of telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk. Bij annulering van de inschrijving voor een workshop of cursus tot veertien dagen voor aanvang van de workshop/cursus worden administratiekosten (15 euro) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf veertien dagen tot zeven dagen voor aanvang van een workshop/cursus, wordt de helft van de workshopcursuskosten in rekening gebracht. Vanaf zeven dagen voor aanvang een workshop/cursus wordt geen restitutie gedaan. Tenzij anders vermeld door Niya Hijama & Wellness
2. Annulering van een behandeling voor 3 dagen voor de geplande behandeling vindt geen restitutie van eventuele aanbetaling plaats. Bij annulering 48 uur voor de geplande behandeling wordt 50% van de behandeling in kosten gebracht. Bij annulering 24 uur voor de geplande behandeling wordt het gehele bedrag van de behandeling in rekening gebracht. Uitgezonderd is overmacht, deze dienst schriftelijk te worden aangetoond.

Artikel 7 Betaling
1. Kosten voor éénmalige behandelingen dienen vooraf van de behandeling via overboeking of betaalverzoek worden gedaan, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
2. Kosten voor Diensten voor cursussen en pakketten dienen volledig voorafgaand aan Dienst binnen het betalingstermijn op de ontvangen factuur op het rekeningnummer van Niya Hijama & Wellness te Delft te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 3. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is Niya Hijama & Wellness te allen tijde gerechtigd geen reservering voor Dienst in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot Dienst voor Cliënt.
4. De volledige Workshopkosten dienen voorafgaand aan de Workshop binnen het betalingstermijn op de ontvangen factuur van de Workshop op het rekeningnummer van Niya Hijama & Wellness te Delft te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
5. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, is Niya Hijama & Wellness te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer voor een Workshop ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Cliënt.
 6. Diensten voor Pakketten met Meerdere Behandelingen en Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na factuurdatum geldig. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken binnen de termijn van 1 jaar na factuurdatum. Hierna vervalt het recht tot Dienst voor Cliënt, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 7. Niya Hijama & Wellness behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.

Artikel 8 Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn
1. Indien je niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat ben je in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Niya Hijama & Wellness je een eerste kosteloze herinnering sturen, met een verzoek om alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat Niya Hijama & Wellness het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede herinnering waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van de tweede herinnering buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht.
2. Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, ben je wettelijk verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot €2.500,- betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom, met een minimum van €40,
3. Wanneer je na de tweede herinnering nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Niya Hijama & Wellness haar vordering op jou overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van Niya Hijama & Wellness moeten worden gemaakt voor jouw rekening, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. Niya Hijama & Wellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Cliënt gedurende de Dienst.
2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Niya Hijama & Wellness, is Niya Hijama & Wellness op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Cliënt overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan Dienst.
3. Aansprakelijkheid van Niya Hijama & Wellness voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Niya Hijama & Wellness uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de Dienst waarmee de schade een verband heeft.
5. De aansprakelijkheid van Niya Hijama & Wellness is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Niya Hijama & Wellness in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
6. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Niya Hijama & Wellness. Een klacht wordt in behandeling genomen tot 30 dagen na een cursus of behandeling. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op de Niya Hijama & Wellness aan Cliënt ter beschikking gestelde materialen en de website van Niya Hijama & Wellness berusten bij Niya Hijama & Wellness. Het is Cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website, behandeling, workshop of cursus te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niya Hijama & Wellness. Bij het verspreiden en of gebruiken van informatie of beeldmateriaal zonder toestemming van Niya Hijama & Wellness zal er kosten in rekening gebracht worden door Niya Hijama & Wellness. Deze kosten zijn €50 (vijftig euro) per dag per afbeelding en €350 (drie honderdvijftig euro) per document of inhoud van een workshop of cursus
2. Niya Hijama & Wellness behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidsopnamen tijdens Workshops en deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten. Dit in overleg met Cliënt.
3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een Workshop of Dienst door Cliënt is uitdrukkelijk verboden, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Artikel 11 Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Bij aanvraag voor een Dienst worden de persoonsgegevens van Cliënt gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen 1. Niya Hijama & Wellness behoudt zich het recht voor Cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Dienst belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van Niya Hijama & Wellness en Cliënt, van verdere behandelingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.
2. Niya Hijama & Wellness behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een Workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Workshop en/of toekomstige Workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Workshopkosten onverlet.
3. Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Niya Hijama & Wellness is het Deelnemer aan een van de Workshops op geen enkele wijze toegestaan binnen Europa direct of indirect, al dan niet tegen betaling een van de Workshops van Niya Hijama & Wellness zelf te geven. Artikel 13 Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties van Niya Hijama & Wellness. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.
1. Deelname is alleen mogelijk vanaf een leeftijd van 18 jaar.
2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Niya Hijama & Wellness kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
3. De winnaars kunnen per telefoon, social media, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
op naam van de winnaar.
6. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Niya Hijama & Wellness gerechtigd een andere winnaar te trekken.
7. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Niya Hijama & Wellness is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
8. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Niya Hijama & Wellness of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Niya Hijama & Wellness niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
9. Prijzen in vorm van cursussen, diensten en behandelingen zijn 1 jaar na bekenmaking van de winnaar geldig. Hierna vervalt de prijs.
10. Prijzen in vorm van cursussen, behandelingen en diensten zijn op aangewezen locatie door Niya Hijama & Wellness.
11. Niya Hijama & Wellness is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Niya Hijama & Wellness kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
12. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Niya Hijama & Wellness mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring). 13.
13. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Niya Hijama & Wellness gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
14. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd. \
15. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Niya Hijama & Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
16. Niya Hijama & Wellness is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
17. Niya Hijama & Wellness is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
18. Niya Hijama & Wellness is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
19. Niya Hijama & Wellness is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Niya Hijama & Wellness daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Niya Hijama & Wellness op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
20. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
21. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Niya Hijama & Wellness zal zo spoedig mogelijk reageren.

Artikel 14 Toepasselijk recht & Geschillen Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Niya Hijama & Wellness is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Niya Hijama & Wellness is gevestigd.

 — Niya Hijama & Wellness Delft, 2023